Chance (CD)

机会

Kelvin Soh

Price: S$17.12

See all of Kelvin Soh’s CDs and DVDs

CD Content List / 歌曲项目:

  1. 感恩
  2. 信主的人真有福(福建)
  3. 机会
  4. 数算主恩
  5. 你是如此爱我
  6. 感恩的心声(福建)
  7. 耶和华是我的牧者
  8. 愿我全然属于你
  9. 赞美感谢你
  10. 耶稣你真好